0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

CТУДЕНТСКА СУПЕР ПРОМОЦИЯ

ПРОМОЦИЯ

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА –
 СТУДЕНТСКА СУПЕР ПРОМОЦИЯ
девет месеца по 21,90 лв на месец за телевизия + интернет
 Промоционалния месечен абонамент се прилага за срока на договора – 9 месеца, след
което се прилагат стандартните условия на плана .
 Всички цени са в лева с включено ДДС
 Устройствата по план се предоставят за срока на договора и остават собственост на
„ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ“ ООД
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.08.2022 г. и продължава до 30.11.2022 г.
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, Горна Оряховица,
Лясковец, Самоводене, Арбанаси и Първомайци при наличие на техническа
възможност
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

◦ 21,90 лв /месец
◦ Сключва се договор за девет месеца
◦ Важи само за студенти, предоставили удостоверение
 55 ТВ програми
 Безплатно включване на 2-ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
 Неограничен интернет до 50 Mbps

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 9 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса за
дните до края на текущия месец + една пълна месечна такса за следващия месец от
избраният абонаментен план.
1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 При подписване на обвързващ договор от 9 месеца абоната получава телевизия -
55 програми на един телевизор и неограничен интернет -50 Mbps
 21,90 лв/ месец за целия срок на договора.
 След изтичане на промоционалния период – по действаща ценова листа
 Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
 Абоната, може да заяви интернет услуга чрез Wi Fi - + 2 лв/месец
 Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора
и остават собственост на Евроком Царевец.
 За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни
крайни устройства според ценовата листа на Евроком Царевец
 При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът
пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на
реална цена на пакета
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на
задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След
изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия,
се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.
 Услугата достъп до интернет" („УДИ”) , самостоятелно или в пакет се състои в
осигуряване на неограничен достъп до Интернет с негарантирана скорост на
трафика в международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика
в българската част от мрежата.Достижимите скорости при FTTx технология са:
рекламирана до 200 Mbps : download max 200 Mbps/min 40 Mbps , upload max
200 Mbps/min 40 Mbps , обичайно налична 150 Mbps ; upload 150 Mbps ;
рекламирана до 100 Mbps: download max 100 Mbps/min 20 Mbps , upload max
100 Mbps/min 20 Mbps , обичайно налична 85 Mbps ; upload 85 Mbps
рекламирана до 50 Mbps: download max 50 Mbps/min 10Mbps ; upload max50
Mbps/min 10Mbps,обичайно налична 43 Mbps ; Максималните достижими
скорости при DOCSIS технология : рекламирана до 50 Mbps download max 50
Mbps/ upload max 2 Mbps/ обичайно налична 40 Mbps; download min 10 Mbps,
upload min 0,4 Mbps; рекламирана до 25 Mbps : download max 25 Mbps/ upload
max 1 Mbps/ обичайно налична 20 Mbps, download min 5 Mbps, upload min 0,2
Mbps.
1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
За територията на гр.Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец, Самоводене,
Арбанаси и Първомайци при наличие на техническа възможност
ВАЖИ ЗА:
 Студенти
 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори
или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 плакати
 единен кол център- 0700 42 112