0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Двойно повече

ОСТАНИ В КЪЩИ

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Двойно повече

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.06.2020г и продължава до 31.08.2020г.

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец,
с.Арбанаси, с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа възможност

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
 Безплатно включване
 Договор – 24 месеца
 WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец
 150 програми на два телевизора
 предоставяне на 2 броя цифрови приемника
 Безплатно включване на 3- ти и 4-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
 интернет до 50 Mbps

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца за избраната услуга
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от
избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период пълна такса
от 24.90 лв/ месец
 Всички цени са в лева с включено ДДС
 За предоставянето на 2 броя цифрови приемника за ползване се внася 19,90 лв депозит.
Депозита се възстановява на Абоната, след като ги върне на Оператора.

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
 При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава избраната/те услуги
на промоционална цена за целия период на договора.
 При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за
оставащите дни от месеца плюс една месечна такса за следващия месец
 Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.

 Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS,
чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт.
Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
 Предложението се прилага само при сключен договор от 01.06.2020г до 31.08.2020г, като от
него могат да се възползват както нови, така и съществуващи абонати.
 Промоционалната месечна такса е валидна за целия период на договора за нови абонати,
които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за
съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент . След изтичане на
срока на договора се прилагат стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.
 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на
техническа възможност
 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа
възможност.
 За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни
устройства според ценовата листа
 Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на
задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия
посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора,
сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните
услуги.
 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на
договора, сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за
ползваните услуги.
1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
За територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и
с.Първомайци при наличие на техническа възможност
ВАЖИ ЗА:
· Физически лица
· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те
изтичат в текущия или следващия месец
· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 единен кол център- 0700 42 112