0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Игра „Любима анимационна поредица“

Днес започваме нова игра със страхотни награди заедно с Cartoon Network Europe - "Участвайте, като
напишете в коментар коя е любимата на вашето дете анимационна поредица от Cartoon Network и на кого
бихте я препоръчали."
Играта приключва на 16.12.2019г. Тогава ще изтеглим 20 човека на томболен принцип и ще им подарим:
10 термо шишета , 5 папки + 5 кутии за моливи , 5 тефтера + 5 стойки с протектор за четки за зъби с
любими герои . Запознайте с пълните правила на играта тук.
Правила за участие в Кампания „Любима анимационна поредица“
·
1. Организатор и механизъм на участие:
1.1. Организатор на Кампанията е „Евроком Царевец“ ООД, със седалище и адрес на управление: Велико
Търново, пл.Майка България 2, с ЕИК 104098480, представлявано от управителя Мартин Йовчев
(Дружеството наричано за краткост ОРГАНИЗАТОР) съвместно с Turner Broadcasting System Europe Ltd
1.2. Кампанията се провежда във фейсбук /Facebook/ страницата на Евроком Царевец
http://www.facebook.com/ТВ Евроком Царевец , чрез регистрация в социалната мрежа фейсбук /Facebook/ и
съгласно настоящите Правила.
2. Период и начин за участие:
2.1. Периодът за участие в Кампанията „ Любимата на вашето дете анимационна поредица“ (наричана за
краткост „Кампанията”) е от 10:00:00 часa на 02.12.2019 г. до 23:00:00 часа на 15.12.2019 г.
2.2. Фейсбук /Facebook/ не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и
провеждането на Кампанията.
3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице, навършило 14 години, с постоянен адрес в
Република България, което в периода на участие по т. 2.1.:
3.1.1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на (съгласно
правилата на страницата);
3.1.2. посети фейсбук /Facebook/ и харесай, ако вече не го е направил, страницата на Евроком Царевец
3.1.3. запознае се с настоящите Правила, които са публикувани в сайта на Евроком Царевец
3.1.4. напише името на любимата на вашето дете анимационна поредица от Cartoon Network и на кого бихте
я препоръчали, като споменете приятел. Действието трябва да се извърши под някой от постовете на
играта, които ще бъдат публикувани на стената на фейсбук /Facebook/ страницата на Евроком Царевец по
време на кампанията;
3.2. в Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, на „Евроком Царевец“ ООД и
членове на техните семейства.
3.3. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от
„Евроком Царевец“ ООД
4. Награди:
4.1.Наградите в Кампанията са 10 (ДЕСЕТ) шишета, 5 /ПЕТ/ комплекта папки + кутии за моливи , 5 /ПЕТ/
комплекта тефтер + стойка с протектор за четки за зъби с любими герои

4.2. Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и
Възложителя награда или награди от комплекта са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с
друга награда или каквато и да е друга алтернатива.
5. Определяне на победителите:
5.1. Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели една от
наградите по т. 4.1. по-горе.
5.2. Наградите, се теглят по следния начин:
5.2.1. Печелившите участници са 20 (двайсет) на брой, които се определят чрез електронно теглене, което
се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в
присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от
него.
5.2.2. След изтичане на срокa на Кампанията, от всички участници, изпълнили условията на играта, на
лотариен принцип, чрез специализиран софтуер, ще бъдат изтеглени имената на 20 (двайсет) печеливши.
Техните имена ще бъдат обявени на фейсбук /Facebook/ страницата на Евроком Царевец , не по-късно от 3
(три) работни дни след крайния срок на играта.
5.3. След определяне на печелившите Участници, по реда на тези Правила, се изтеглят още 20 (двайсет)
резервни печеливши Участници, на същия лотариен принцип и начин на теглене, описани в подточка 5.2.1.
Всеки един от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че
последният не може да бъде открит и/или откаже да получи наградата в сроковете по т. 6 от тези Правила.
6. Получаване на наградите:
6.1. Организаторът се задължава в срок до 3 (три) работни дни от определянето на печелившите участници
да публикува на страницата на Възложителя във фейсбук (Facebook) следните данни: име на профил на
победителите/имена посочени в публичния профил във фейсбук (Facebook) на победителите. За да получи
наградата си, победителят следва да върне отговор в лично съобщение до фейсбук (Facebook) страницата на
Възложителя в рамките на 3 дни, считано от момента на публикуване на печелившите, като предостави
следните данни: име и фамилия, имейл адрес или телефон за връзка В случай че печеливш участник е на
възраст между 14 и 18 години, ненавършени към датата на обявяването му за победител, данните за
получаване на наградата - име и фамилия, имейл адрес или телефон за връзка, пощенски адрес, ако желае
наградата да му бъде доставена чрез фирма за куриерски услуги, се предоставят от родител/настойник/
попечител или лице, полагащо грижи за непълнолетния.
6.1.1. Ако Организаторът не получи обратна връзка от печелившия 3 (три) работни дни след публикуването
на списъка с печелившите в страницата на Възложителя във фейсбук (Facebook), то победителят губи
правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, избран резервен
печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш участник не се свърже на лично
съобщение до три дни от момента на публикуване на списъка и/или спечелил участник е предоставил
невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или телефон; непълен или неточен
пощенски адрес;.
6.2. Получаването на наградите ще се осъществи по един от двата начина, по избор на печелившия
участник, заявен заедно с предоставянето на данните по т.6.1.:
6.2.1. Наградата да бъде доставена от Организатора до печеливш чрез фирма за куриерски услуги, избрана
от Организатора, на посочения от печелившия пощенски адрес, в срока по т.6.3.
6. 2.2 Получаването на наградата лично в офиса на Организатора се удостоверява с приемо-предавателен
протокол, подписан от пълнолетното лице, предоставило данните си съгласно т. е6.1. и от служител на
Организатора.

6.2.3. Получаването на наградата чрез изпращането й от Организатора на посочения от пълнолетното лице
пощенски адрес, се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от лицето, предоставило
данните си съгласно т.6.1 и служител на фирмата за куриерски услуги, който доставя пратката.
6.3. Крайният срок за получаване на наградата е до 10 работни дни след датата на определяне на
печелившия участник по т. 6.4.
6.4. Ако в рамките на установените срокове не е получена определената награда, ново разпределение не се
организира.
6.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
7. Права и отговорности:
7.1. Организаторът не отговаря:
(а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност
победителят и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата, в определените
срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или
негов законен представител /родител/настойник/попечител/лице полагащо грижи;
(б) при невъзможност наградата, да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради
нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
7.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че
настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само –
злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен
или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
7.3. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията във фейсбук (Facebook), където тя се
провежда. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, които могат да бъдат използвани за
влияние върху Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да
дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или
обяснява дисквалификацията.
7.4. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име.
7.5. За манипулация по т. 7.3. ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно: използване на
повече от един фейсбук (Facebook) профил от едно и също лице за участие в Кампанията; използването на
техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното
физическо лице в Кампанията.
7.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на
наградата от Кампанията.
7.7. Организаторът и Възложителят на Кампанията не носят отговорност за публикуваните коментари и
няма да участват като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на
Кампанията.
7.8. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за авторски и сродните им права върху
коментарите, нито спрямо други обекти на интелектуална собственост, които биха могли да се съдържат в
коментарите, и няма да участват като страна по производства за авторски права и сродните им права върху
коментарите, участващи в Кампанията.
7.9. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Кампанията, нямат право да участват.

7.10. Организаторът и Възложителят не отговарят за качеството на наградите. Организаторът и
Възложителят не носят гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят
съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
7.11. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и няма да участват като страна в спор, в случай
че печеливш участник не декларира полученото от нея/него награда по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ЗЗДФЛ), ако е приложимо.
7.12. Изпълнителят и Организаторът не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени
на имущество или на Участника по време на участието му в Игра.
8. Лични данни:
8.1. Обработването на личните данни на участниците в Кампанията се извършва в съответствие с
изискванията на приложимото българско и европейско законодателство и на Политиките за защита на
личните данни на Организатора, публикувана в интернет на адрес: :

http://operator.ekcarevec.com/doc/politika-za-lichnite-danni-pri-provezhdane-na-reklamni-igri-i-marketingovi-
kampanii.pdf

8.2. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалната мрежа фейсбук (Facebook),
включително да публикува информация за Кампанията и печелившите участници на официалната страница
във фейсбук (Facebook)http://www.facebook.com/ТВ Евроком Царевец, и други социални мрежи.
8.3. Фейсбук и туитър (Facebook и Twitter) не участват и не съдействат по какъвто и да е начин в
организирането и провеждането на Кампанията.
8.4. За целите и нуждите относно обработването и защитата на лични данни съгласно настоящите Правила,
Организатора „Евроком Царевец“ ООД е администратор на лични данни
8.5. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви
на Организатора „Евроком Царевец“ ООД с рекламен характер, без да получават допълнително
възнаграждение за това, различно и/или повече от наградите, определени в настоящите Правила.
8.6. Всички участници в Кампанията предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в
Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се обработват от Организатора само за
целите на Кампанията. Всички искания или жалби относно обработката на лични данни във връзка с
Кампанията могат да бъдат подадени, както е посочено в Политиките за защита на личните данни на
Организатора
9. Допълнителни разпоредби:
9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и
допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на фейсбук (Facebook) страницата
9.4. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена от фейсбук (Facebook) страницата на
„Евроком Царевец“ ООД
9.5. Във връзка с параграф 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в
сила от 01.01.2017 г, предметни награди са на стойност под минималната
Настоящите Правила влизат в сила от 10:00:00 часa на 02.12.2019 г.
Успех на всички участници!