0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ПРОМО НЕТ 9.90

ПРОМОЦИЯ

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Промо НЕТ
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.06.2021г и продължава до 31.08.2021г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец,
Самоводене, Арбанаси и Първомайци
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
 Интернет до 25 Mbps
 Безплатно включване
 Безплатно предоставяне на модем за срока на договора
 WiFi рутер се предоставя срещу допълнително доплащане от 1 лв към месечния абонамент
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният
абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период пълна такса от 9.90 лв/ месец ,
или 10,90 лв/ месец с WiFi рутер

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
1. При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава избраната/те услуги
на промоционална цена за целия период на договора.
2. При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за
оставащите дни от месеца плюс една месечна такса за следващия месец
3. Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
4. Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS,
чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт.
Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
5. Предложението се прилага само при сключен договор от 01.06.2021г до 31.08.2021г, като от
него могат да се възползват както нови, така и съществуващи абонати.
6. Промоционалната месечна такса е валидна за целия период на договора за нови абонати,
които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за
съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент . След изтичане на
срока на договора се прилагат стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.
7. Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата
8. Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на
техническа възможност
9. Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа
възможност.
10. За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни
устройства , или услуги според ценовата листа
11. Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават

собственост на Евроком Царевец.
12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на
задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия
посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора,
сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните
услуги.
13. При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът пуска
едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на реална цена
на пакета
14.
1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:
 Физически лица
 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те
изтичат в текущия или следващия месец
 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 плакати
 единен кол център- 0700 42 112
 www.ekcarevec.com заяви ТУК